MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT CUMHURİYET MAHALLESİNDE BULUNAN (5 KAT MÜSAADELİ) 5 ADET ARSA VE YUFKA MAKİNESİNİN AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI

İLAN   FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN     Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 5 adet arsa nitelikli taşınmaz ve 1 adet Yufka Makinası 15.05.2024 tarih ve 15-16 sayılı Encümen Kararlarına istinaden 2886 Devlet İhale Kanununun35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ileBelediyemiz Encümeni huzurunda (İhaleKomisyonu) düzenlenen şartname dâhilinde ihale ile satılacaktır. İhale, […]

KAYSERİ İLİ FELAHİYE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ İLİ FELAHİYE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç  MADDE- 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Felahiye Belediyesince yürütülen sosyal yardım hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu hizmetten yararlanacak olanları ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE- 2 Bu Yönetmelik, Felahiye Belediyesi sınırları […]