ARAÇ SATIŞ İHALESİ

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

 ARAÇLARININ SATIŞ İHALESİ İLANI 

 

1-İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan araçların satış işidir.

 SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇLAR

S.NO

PLAKASI

MODELİ

MARKASI/CİNSİ

YAKIT CİNSİ

ŞASİ NO

MOTOR NO

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1

38 KS 861

1985

VOLVO KAMYON        SU TANKERİ

DİZEL

YV2H2ALÇ6FB045541

TD 121G325104131

72.000,00

2.160,00

2

38 KS 862

1985

VOLVO DAMPERLİ KAMYON

DİZEL

XV2H2A1C7FB045418

TD 121G325104111

72.000,00

2.160,00

3

38 KA 366

1991

STAYER TRAKTÖR

DİZEL

T2950216786

33142

60.000,00

1.800,00

4

38 ABL 411

1991

STAYER TRAKTÖR

 

DİZEL

T2950217022

33568

60.000,00

1.800,00

5

38 KP 715

2007

RENAULT MEGANE OTOMOBİL

DİZEL

VF1LMOTC536828775

K9KD7D394827

120.000,00

3.600,00

6

38 DC 373

2005

TOYOTA COROLLA OTOMOBİL

BENZİN-LPG

NMTEZ28EX0R097260

3ZZE301869

130.000,00

3.900,00

7

38 FZ 478

2012

FAW KAMYONET

BENZİN

LFWA22150CJH00174

1A12757J

55.000,00

1.650,00

8

38 LT 862

1996

İVECO OTOBÜS

DİZEL

2950433

FİAT 804025203839115

80.000,00

2.400,00

9

38 KN 680

1993

TOFAŞ KARTAL OTOMOBİL

BENZİN-LPG

LFWA22150CJH00174

1A12757J

35.000,00

1.050,00

10

38 FH 227

1986

MERCEDES-BENZ OTOBÜS

DİZEL

37307310212408

38M4550MÜH

120.000,00

3.600,00

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

 

 

 

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler.

 

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Geçici teminat bedeli ekonomik ömrünü doldurmuş araç başına muhammen bedelin %3' dür. Birden fazla ekonomik ömrünü doldurmuş araç için teklif verilecekse, her bir araç için ayrı teminat yatırılması zorunludur. Muhammen bedellere KDV dahil değildir. KDV tahsilat esnasında ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir. Teminat bedelleri belediyemiz tahsilat servisine yatırılacak olup, geçici teminat bedelinin yatırılmaması halinde ihaleye katılım mümkün olmayacaktır.

 

5- İHALENİN YERİ, GÜNÜ, SAATİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale konusu ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satış ihalesi, Felahiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 01.06.2022 Çarşamba günü saat 14.00' de İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Destek Hizmetler Müdürlüğüne en geç 01.06.2022 Çarşamba günü saat 12.30' a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

6- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

            A. Gerçek kişiler:

            1-Dilekçe.

            2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi. (Aslının ibraz edilmesi zorunludur.)

            2-Kanuni ikametgâh belgesi. (İlan tarihinden sonra alınmış)

            3-Tebligat için adres beyanı.

            4-Vekaleten iştirak ediliyorsa, yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

            5-Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz.

            6-Belediyemize borcu olmadığını gösteren borcu yoktur yazısı.

            B. Tüzel kişiler:

            1- Dilekçe.

            2-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya Kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve tebligat için adres bilgileri.

            3-Geçici teminatın ödendiğini gösterir makbuz.

            4-Borcu yoktur belgesi.

 

 

7- ÖDEME ŞEKLİ:

İhale kararının alıcıya bildirilmesine müteakiben 15 gün içerisinde, uhdelerinde kalan ekonomik ömrünü doldurmuş araçların bedellerinin tamamını peşin olarak, Belediyemiz hesaplarına yatırmak suretiyle, noter masrafı, KDV, vergi, resim, harç gibi tüm giderlerin ( Araç satış ve tescil işlemleri dahil)  alıcı tarafından ödenmesi şartı ile, işlemlerin tamamlanmasının ardından, araçları mevcut haliyle 15 gün içerisinde teslim alacaklardır. Teslim masrafları da alıcıya aittir. Belirtilen şartlara ve süreye uymayan alıcıların geçici teminat bedelleri belediyemize gelir kaydedilir.

 

 

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

1- Satışı yapılacak ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için düzenlenen, Taşıt Muayene ve Kontrol Raporunda "Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur"  kaydı düşülmüştür. Alıcı bunu kabul ettiğinden idarece hiç bir sorumluluk kabul olunmaz.

2- Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların devir işlemleri sırasında doğabilecek noter masrafı ve her türlü vergi, resim, harç, KDV, tescil vb. tüm giderler alıcıya aittir.

3- İhale konusu ekonomik ömrünü doldurmuş araçların yükleme ve nakliye işleri alıcıya aittir. Alıcı ihale bedelini ve diğer giderleri ödediği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde satın aldığı malı teslim alacaktır. Aksi takdirde hasar, zarar ve kaybolma gibi durumlardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.

4- İstekliler mesai saatleri içerisinde ihaleye konu araçları bulunduğu yerde görebilirler. Araçlar, Belediyemiz de görevli bir personelle birlikte görülecektir. Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar halihazır durumları ile ihaleye sunulmakta olup, isteklinin taşınır malı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığını kabul ettiğinden, araçların mevcut kusurlarından dolayı idarece hiç bir sorumluluk kabul olunmaz.

5- Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR

 

 

                                                                                                                                                          FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

                                                                                                                                                                                 Vural COŞKUN

                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                            

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır