İHALE İLANI

 

T.C.

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİ

 

                Mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesinde 7 adet aşağıda bilgileri ve nitelikleri bulunan taşınmazların 27.09.2023 tarih ve 83 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’nun 35/c Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 18.10.2023 tarih ve saat 14: 00 da ihale ile satılacaktır.

 

 1. İhale 18.10.2023 Çarşamba günü saat 14:00’da Felahiye Belediyesi Hizmet Binası 1.nci katında bulunan Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 2. İştirakçilerin ihaleye katılabilmeleri için 18.10.2023 Çarşamba günü saat 12:00’e kadar aşağıdaki belgelerle Felahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne dosyalarını teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

A-Gerçek kişi ise ;

1)İkametgâh İl Muhaberi,

2)Nüfus Cüzdanı Sureti

3)Tebligat için adres beyanı

4)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,

5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

B-Tüzel kişi ise;

1)Tebligat için Ticari İkametgâh belgesi,

2)Vergi Levhası

3)Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi,

4)İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5)2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname,

5)Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz

 1. İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce satışa sunulan arazilerin %6 geçici teminat bedellerini ve İhale dosyası için 100.00 TL Ücreti Felahiye Belediyesi Mali Hiz. Müd. Makbuz karşılığı yatırmak zorundadır.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait satışa sunulan arazilerin bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıda sunulmaktadır.
 3. Gerçekleşen ihalenin hüküm ifa etmesi Felahiye Belediye Başkanı ve/veya yetkili kılınan kişi / kişilerce onaylanması şartına bağlıdır. İhale karar tarihinden 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Felahiye Belediye Başkanı ve/veya yetkili kıldığı kişi/kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
 4. Felahiye Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararının istekliye tebliğ tarihi sayılır.
 5. İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kat’i teminata çevrilecektir.
 6. İhale ile belirlenen satış bedeli 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde encümen ihaleyi fesih edip etmemekte serbesttir. İhalenin fesih edilmesi halinde daha önce Belediyemize yatırılan her türlü teminat irat kabul edilir.
 7. Alıcılar satış bedelini ödedikten sonra 1 ay içerisinde tapularını almak zorundadırlar. Tapuların alınmaması nedeni ile vukua gelecek hasar, zarar ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunamazlar.
 8. Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupta göndere bilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 9. İhaleye katılan iştirakçiler muhammen bedel üzerinden ve her teklif sonrası en az 1000,00 TL artış yapmak zorundadır.
 10. 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminat irat kaydedilir.
 11. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte yetkilidir. Son teklifin hadde değer bulunmaması iştirakçiye hak arama imkânı sağlamaz.
 12. İhale alıcısı tebligata esas adres değişikliklerini 15 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.
 13.  İhale edilen yerin her türlü vergi (vergi, resim, harç, stopaj, elektrik, su, yakıt gideri vs. gibi) alıcıya aittir.
 14. Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen alıcılar hakkında başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek ilgilinin her türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilir.
 15. İhaleden ve sözleşmeden doğan satış ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 16. Şartnamenin imza edilmiş olması, şartnamenin okunup aynen ve tamamen kabul edildiği manasında anlaşılır. İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya paraf edilmeyen şartnameler geçersiz olup, bu şartnamelerin idaremiz nezdinde herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.
 17. İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup, 2886 sayılı kanunda belirtilen mukavele yerine kaimdir

NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZ

ÖLÇÜMÜ

BİRİM FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

CUMHURİYET

800

2

ARSA

594,01

883,82-TL

525,000,00-TL

31500,00TL

2

CUMHURİYET

800

3

ARSA

593,93

841,85-TL

500,000,00-TL

30000,00TL

3

CUMHURİYET

800

4

ARSA

593,83

799,89-TL

475,000,00-TL

28500,00TL

4

CUMHURİYET

800

5

ARSA

593,38

758,37-TL

450,000,00-TL

27000,00TL

5

CUMHURİYET

800

7

ARSA

589,76

805,41-TL

475,000,00-TL

28500,00TL

6

CUMHURİYET

800

8

ARSA

589,66

847,95-TL

500,000,00-TL

30000,00TL

7

CUMHURİYET

800

9

ARSA

589,58

890,46-TL

525,000,00-TL

31500,00TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE İSTEKLİSİ                                                                                                                       FELAHİYE BELEDİYESİ

……………………..                                                                                                                            Vural COŞKUN

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır