2019 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 09

Karar Tarihi    : 07.10.2019

Konu               : Ekim 2019 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 07.10.2019 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ ve Aziz CANLI toplantıya iştirak ettikleri, Menderes AÇIKGÖZ şehir dışında olduğu, Osman SEME cenazesi olduğu mazeretini bildirerek, Hüseyin AKBAŞ ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 9.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

Meclis Kararları

Karar Numarası : 32

Karar Tarihi       : 07.10.2019

Konu                  : Belediyemize bağlı Müdürlüklerin ve Birimlerin görev yetki ve sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanan yönetmeliklerin görüşülmesi.

            Gündem maddesi gereği Belediyemize bağlı Müdürlüklerin ve Birimlerin görev yetki ve sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanan yönetmeliklerin görüşülmesine başlandı.

            Belediyemize bağlı Müdürlüklerin ve Birimlerin görev yetki ve sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Yönetmelikler Meclisimizce incelendi.

            Düzenlenen bu Yönetmeliklerin aşağıdaki şekilde kabulüne;

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT-GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.Maddesi gereğince Belediyemiz Teşkilatı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1-Yazı İşleri Müdürlüğü

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü

3-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

6-Fen İşleri Müdürlüğü

7-Zabıta Amirliği

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Felahiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,  kuruluş,  görev,  yetki  ve  sorumlulukları  ile  çalışma  usul  ve  esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
 Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
 Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye : Felahiye Belediyesini,
Başkanlık  : Felahiye  Belediye Başkanlığını,

Müdürlük  : Yazı İşleri Müdürlüğünü,
Personel : Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri,
Meclis : Felahiye Belediye Meclisini,
Encümen   : Felahiye Belediye Encümenini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5-
 Yazı İşleri Müdürlüğü, Müdür, Evlendirme Memurluğu, İlan Memurluğu ve Yazı İşleri Kalemi ile yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

Bağlılık
MADDE 6-
 Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği
Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7 –
1- Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,
2- Konularına  göre  evrak  ve  belgelerin  ayırımını  ve  kaydını  yaparak  imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak,
3- Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,
4- Meclis  ve  encümen  kararlarının  alınması  ve  sonuçları  ile  ilgili  sekretarya hizmetlerini yapmak,
5- Nikâh akitlerinin yapılması iş ve işlemlerini, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
6- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

Müdürlük Yetkisi
MADDE 8 -
 Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393
sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

 

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE  9  -
  Yazı  İşleri  Müdürlüğü,  Belediye  Başkanınca  verilen  ve  bu
yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10 –

1- Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
4- Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
5- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
6-  Yazı  İşleri  Müdürlüğü  yukarıda  sayılan  görevleri  ve  5393  Sayılı  Kanuna dayanarak  Belediye  Başkanınca  kendisine  verilen  tüm  görevleri  kanunlar  çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
7- Encümen üyesi seçildiği takdirde encümen toplantısına katılır.

8- Norm Kadro esasları çerçevesinde kurulacak, kaldırılacak veya birleştirilecek olan birimlerin oluru Müdürlüğümüzce hazırlanarak, Belediye Meclisine sunmak,

9- Resmi Gazetede en son yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereği Memur ve İşçi Kadroları İptal-İhdas cetvellerini düzenleyerek Belediye Meclisine sunmak,

10- Belediye memurlarını özlük dosyalarını yasalar gereğince tutmak ve saklamak, izinlerini takip etmek, Emekliliği gelen personellerin emeklilik işlemlerini yapmak,

11- Belediye hizmetlerinde çalıştırılacak olan personelin işe alımları, Açıktan atanmaları, hizmet gereği yapılan görev değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

12- Belediye memurlarının terfi işlemleri ile ilgili her ay terfi edeceklerin listesini hazırlayarak sicillerine işlemek,

13- Belediyemize müracaat eden Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinin zorunlu stajları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

14- Resmi kurum ve özel ilanların yapılmasını sağlamak, yapılan ilanların tutanaklarını tutmak,

15- Memuriyete giriş ve Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren memurların intibaklarını yapmak,

16- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,

17- Belediye Başkanlığına karşı Yazı İşleri Müdürü/ Vekili, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Meclis-Encümen Biriminin Görevleri Belediye Meclisi ile İlgili Görevleri 
MADDE 11-

1- Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak.
2- Meclis toplantı gündemini göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak.
3- Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak.
4- Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre Belediye Başkanı  tarafından  yeniden  görüşülmek  üzere  meclise  iade  edilmeyen  kararları Kaymakamlık Makamına göndermek ve meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.
5- Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı ile ilgili gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
Belediye Encümeni ile ilgili görevleri
Madde 12-

1-  Belediyemiz  birimlerinin  Belediye  Başkanından  havaleli  konuları  gündem maddesi olarak encümene sunmak.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
3- Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak.
4-  Encümen  toplantısına  katılan  encümen  başkanı  ve  üyelerine  ödenecek  olan huzur hakkı ile ilgili gereği için ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.

Yazı İşleri Kalemi Biriminin görevleri
Madde 13-

1- Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
2-  Belediye  Başkanlığına  vatandaşlar  tarafından  verilen  dilekçelerin  kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
3- Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek.

Evlendirme Memurluğunun Görevleri
Madde 14-

1- Resmi nikâh başvurularını almak. Nikâh  işlemi için gerekli olan evrakların temin edilmesini sağlamak,
2- Başvurular hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,
3- İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek,
4- Belediye   Başkanının   yetki   verdiği   görevliler   tarafından   nikâh   akdinin yapılmasını sağlamak,
5- Yapılan nikâh akitlerini nüfus müdürlüğüne zamanında bildirmek,
6- Felahiye Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğunda yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,
7- Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 15-

Müdürlük   bünyesinde   bulunan   personeller,   görevlendirmelere istinaden  ve  kendilerine  tevdi  edilen  işleri  mevzuata  uygun  ve  tam  olarak  zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde  16-
  İşbu  yönetmelikte  hüküm  bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

Madde  17-  Bu  yönetmelik  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  23.  maddesi doğrultusunda,  Belediye  Meclisinin  kabulü  ve Mülki  İdare Amirine gönderildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18-
 Bu yönetmelik hükümlerini Felahiye Belediye Başkanı yürütür.

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 -

Bu yönetmeliğin amacı Felahiye Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -

Bu yönetmelik, Felahiye Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü nün
kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Hukuki dayanak
MADDE 3 -

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
Tanımlar
MADDE 4 -
Bu yönetmelikte geçen:
Belediye : Felahiye Belediyesini,
Başkanlık  : Felahiye  Belediye Başkanlığını,

Müdürlük  : Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri,
Meclis : Felahiye Belediye Meclisini,
Encümen   : Felahiye Belediye Encümenini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 5 -

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak Felahiye Belediye Meclisince kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6 -

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Tahsildar,
VHKİ ve yeteri kadar büro personelinden oluşur.
2- Müdürlüğe bağlı olarak Muhasebe birimi ile Gelir Birimi olmak üzere iki birim bulunmaktadır.
3- Birimlerin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.
 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri
MADDE 7-

Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
a) Mali Hizmetler Müdürü :
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 -

Mali Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Mali Hizmetler Müdürünün Görevleri:
Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler
müdürüdür. Mali hizmetler müdürü;
1) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
2) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
3) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
4) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
5) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
6) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
7) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.
8) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.
9) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
10) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
11) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
12) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
13) Personeli arasında gerektiğinde yazılı görev dağılımı yapar.
14) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
15) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
16) Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesini, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesini sağlar.
17) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlar.
18) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir veya

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

gönderir.
19) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenler.
20) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verir.
21) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar.
22) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.
23) Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetler veya mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini ister.
24) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalar.
b) Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları :
Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.
Birim müdürü;
1) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
2) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
3) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
4) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
5) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
6) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,
7) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
8) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan,
9) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
10) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
11) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
12) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden
hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,
13) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre
kontrol etmekten,
14) Hesabını kendinden sonra gelen Müdüre devretmek, devredilen hesabı
devralmaktan,
15) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.
Müdürlüğe bağlı Birimler ve görevleri
MADDE 9 -

(1) Birim yetkilileri, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde
kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük ve Başkanlık Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

a) Muhasebe Birimi :
Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının tutulması, giderlerin
ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir.
Muhasebe Biriminin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını
sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
2) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
3) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
4) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak Bütçe Hazırlama Rehberini, belge ve cetveller ile gerekli dokümanları Üst yöneticinin Harcama Birimlerine göndereceği Bütçe Çağrısı yazısına ekleyerek ilgili birimlere göndermek.
5) Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını kayıtlara geçirerek Hazırlık Bütçesini oluşturmak.
6) Yapılan Hazırlık Bütçesini Mali Hizmetler Müdürü ile birlikte diğer Harcama birimi temsilcileri ile görüşerek İdarenin bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları, yönetmelikleri dikkate alarak Üst Yöneticinin belirleyeceği Belediyenin bütçesini yapmak.
7) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
8) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
9) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin yapacağı faaliyet raporu için Harcama birimlerine istenilen dokümanları temin etmek.
10) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini Harcama birimleri ile birlikte düzenlemek.
11) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Mali Hizmetler
Müdürü aracılığı ile Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak.
12) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek, ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,
13) Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
14) Müdürlükler tarafından yapılacak olan doğrudan temin usulü ile yapılacak harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
15) Belediye’nin üst Mer’i mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin
Sayıştay'a verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,
16) Belediye’nin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak,
17) İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak ve ilgili hesapların verilmesini sağlamak,
18) Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde
Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak,
19) Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

20) Belediye’nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
21) Muhtaç asker ailelerine ödeme yapmak. Yapılan ödemelerin düzenli olmasını ve ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak.
22) Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
23) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,
24) Belediye'nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak,
25) Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi haklarının ödemelerini zamanında yapılmasını sağlamak,
26) Emekliliği hak edenlerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak,
27) Belediye’deki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,
28) Muhasebe İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
29) Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,
30) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
31) Bankalardaki Belediyenin hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak,
32) Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,
33) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
b) Gelir Birimi :
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir. Tahakkuk Birimi ve Tahsil ve İcra Takip Birimlerinden oluşur. Gelir Birimine bağlı personelin görevleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Tahakkuk Personeli :
a) Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanuna göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanuna göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin Çevre Temizlik Vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,
c) Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına
işlemek,
ç) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
d) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12–16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
e) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29–33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

f) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh
ve tahakkuk ettirmek,
g) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla ilgili harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek.
ğ) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. İstinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak.
h) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak.
ı) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek.
i) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince
Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.
k) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası İşbirliği ve Koordinasyon Hizmetlerin icrası
MADDE 10 -

Mali Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü :
Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenir, Müdür evrakları ilgili Birimlere
havale eder, havale edilen evraklar zimmet defterine kaydedilerek ilgili birimlere verilir.
b) Görevin planlanması :
Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve ilgili Birim personeli tarafından
düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası :
Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 11-

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Mali Hizmetler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve personele iletir.
ç) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon :
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Disiplin Müdürlük içi denetim
MADDE 12-

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
b) Mali Hizmetler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek
gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
Personel özlük dosyaları
MADDE 13 -

Özlük Dosyasının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde,
kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyası başlıca dayanaktır. Bu dosyalar Yazı İşleri Müdürlüğünce saklanır.
Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.
Disiplin cezaları
MADDE 14 -

Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15-

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 16-

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17-

Bu yönetmelik hükümlerini Felahiye Belediye Başkanı yürütür.

FELAHİYE BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
Bu Yönetmelik, Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar
Dayanak
MADDE 3 –
Bu yönetmelik; Anayasa’nın 124. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve

 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
Bu yönetmelikte geçen:
Belediye : Felahiye Belediyesi’ni,
Başkanlık : Felahiye Belediye Başkanlığı’nı,
Büyükşehir : Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni,
Müdürlük : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü,
Müdür : Muhtarlık İşleri Müdürü’nü,
Yönetmelik : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
MBS: Muhtar Bilgi Sistemi

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5 –
Muhtarlık işleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Felahiye Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 36 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
Bağlılık
MADDE 6 –
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7 – (1)
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
(2) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
(3) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
(4) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
(5) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
(6) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
(7) Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.

(8) Muhtarlıklardan gelen talepleri bizzat yerinde inceleyerek ilgili birimlere rapor sunmak.

(9) Kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

(10) Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.
Müdürlük yetkisi
MADDE 8 –Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar

 

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9 –Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
(3) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
(4) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
(5) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.
(7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.
(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllı Faaliyet Raporu”nu hazırlar.
(9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.
(10) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapar.
(11) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
(12) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
(13) Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı” oluşturur, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.
(14) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(15) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
(16) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
(17) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.
(18) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
(19) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
(20) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörü’nün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 11–İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ’nin koordinasyonunu sağlar.
(2) MBS aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
(3) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikayet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.
(4) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) hertürlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

denetler.
(5) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığa sunar.
(6) Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçe raporları oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin alınması
MADDE 12 –
Müdürlüğün verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin planlanması
MADDE 13 –Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin yürütülmesi
MADDE 14 –Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 15 –
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(3) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 16 –
(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 17 –
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Evrakın gereği zamanında ve noksansız yapılır.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 18 –
(1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.
(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.
(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak arşive kaldırılır.
(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.
(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve disiplin hükümleri
MADDE 19-
(1) Muhtarlık İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Muhtarlık İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 –
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 21- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 –Bu yönetmelik hükümlerini Felahiye Belediye Başkanı yürütür.

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Felahiye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  kuruluş,  görev,  yetki  ve  sorumlulukları  ile  çalışma  usul  ve  esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
 Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
 Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye : Felahiye Belediyesini,
Başkanlık  : Felahiye  Belediye Başkanlığını,

Müdürlük  : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,
Personel : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri,
Meclis : Felahiye Belediye Meclisini,
Encümen   : Felahiye Belediye Encümenini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5-
 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Müdür, Emlak Memuru yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

07.10.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

Bağlılık
MADDE 6-
 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği
Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7 –
1- Emlak İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
2-  Taşınmaz mallara ilişkin sicil tutmak ve bu mallar için, imar planına göre uygulama ve düzenlemeleri yapmak. 3- Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,
3-  Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için, 2886 sayılı Yasa ve Belediye Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda, şartname hazırlayarak belediye encümenine sunmak
4- Gelir getirici taşınmaz malların, kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesini, kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek
5- Belediye’ye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak, tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

6- İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

7- Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak.

8- Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

9- Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis/devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik işlemleri yapmak.

10- Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.

11- Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak.

12- Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkıüst hakkı tesis etmek, buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek.

13- Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında mahkemeler veya Hukuk İşleri Müdürlüğü’nce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.

14- Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi, belge ve dok&

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır