2019 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 08

Karar Tarihi    : 02.09.2019

Konu               : Eylül 2019 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 02.09.2019 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 8.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

Karar Numarası : 25

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : Belediyemize ait 2(iki) adet taşınmazın (işyeri) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden Felahiye Kaymakamlığına tahsisi.

            Gündem maddesi gereği Belediyemize ait 2(iki) adet taşınmazın (işyeri) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden Felahiye Kaymakamlığına tahsisinin görüşülmesine başlandı.

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait  Kale Mahallesi 193 Ada 1 Parsel 57 kapı sayılı yerde bulunan taşınmaz(eski düğün salonu binası) ve Kale Mahallesi 510 Ada 1 Parsel 1-2-3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerin (işyeri) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında “Felahiye Kadın Kooperatifinin Kurulması ve Yöresel Ürünlerin Üretimi İle Pazarlanması Projesi” kapsamında kullanılmak üzere 2 (iki) yıllığına  Felahiye Kaymakamlığına tahsis edilmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Vural COŞKUN                                 Osman SEME                         Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

02.09.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

 

 

Karar Numarası : 26

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : “Felahiye Kadın Kooperatifinin Kurulması ve Yöresel Ürünlerin Üretimi İle Pazarlanması Projesi” ne Belediyemizin proje ortağı olması ve proje kapsamında Belediyemizi temsile ve yapılacak protokolleri imzalamaya Felahiye Belediye Başkanı Vural COŞKUN veya yetki vereceği kişiye yetki verilmesi  konusunun görüşülmesi.

            Gündem maddesi gereği, “Felahiye Kadın Kooperatifinin Kurulması ve Yöresel Ürünlerin Üretimi İle Pazarlanması Projesi” ne Belediyemizin proje ortağı olması ve proje kapsamında Belediyemizi temsile ve yapılacak protokolleri imzalamaya Felahiye Belediye Başkanı Vural COŞKUN veya yetki vereceği kişiye yetki verilmesi  konusunun görüşülmesine başlandı.

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; “Felahiye Kadın Kooperatifinin Kurulması ve Yöresel Ürünlerin Üretimi İle Pazarlanması Projesi” ne Belediyemizin proje ortağı olmasına ve proje kapsamında Belediyemizi temsile ve yapılacak protokolleri imzalamaya Felahiye Belediye Başkanı Vural COŞKUN veya yetki vereceği kişiye yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Karar Numarası : 27

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Mali Bütçesinde ödenek aktarımı talebinin görüşülmesi.

            Gündem maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Mali Bütçesinde ödenek aktarımı talebinin görüşülmesine başlandı.

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Felahiye Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.08.2019 Tarih ve Muhasebe Özel sayılı yazılarına istinaden 2019 Yılı bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ödenek aktarma cetvelinde belirtilen tertipler arasında ödenek aktarımı yapılmasına

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Vural COŞKUN                                 Osman SEME                         Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

 

 

Karar Numarası : 28

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : Destek Hizmetleri Müdürü ve Emlak ve İstimlak Müdürü kadrolarının oluşturulmasının görüşülmesi.

            Gündem maddesi gereği, Destek Hizmetleri Müdürü ve Emlak ve İstimlak Müdürü kadrolarının oluşturulmasının görüşülmesine başlandı.

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 ve 02 Nisan 2015 Tarih ve 29310 Sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklere uygun olarak,

            Belediyemiz norm kadro cetveline; (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası (Memur) cetvelinde olduğu şekliyle, 1 adet G.İ.H. sınıfında 1 dereceli Destek Hizmetleri Müdürü, 1 adet G.İ.H. sınıfında 4 dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrolarının oluşturulmasına,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

Karar Numarası : 29

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Talebine İstinaden 1/500 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan İl yolunun İlçemizin İmarlı kesiminde kamulaştırma koridoru ile imar koridoru arasındaki farklılığın giderilmesi için 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesi.

            Gündem maddesi gereği  Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Talebine İstinaden 1/500 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan İl yolunun İlçemizin İmarlı kesiminde kamulaştırma koridoru ile imar koridoru arasındaki farklılığın giderilmesi için 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması talebinin görüşülmesine başlandı.

            Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;      Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Talebine İstinaden 1/500 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan İl yolunun İlçemizin İmarlı kesiminde kamulaştırma koridoru ile imar koridoru arasındaki farklılığın giderilmesi için 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması talebinin tetkik ve inceleme yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine,

            İmar Komisyonu raporuna göre Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Vural COŞKUN                                 Osman SEME                         Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

 

 

 

02.09.2019 Tarihli Meclis Karar Özetlerinin Devamı

 

Karar Numarası : 30

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : Yönetici kadrosuna atanan personellerin meclis bilgisine sunulması.

            Gündem maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinde “Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur” denmekte olup; Başkanlık oluru ile, Belediye memur personellerimizden Murat KURTOĞLU’nun 1 Dereceli Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuna, Haydar ŞAHİN’in 4 Dereceli Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosuna atanmış olduğu, 

Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.

 

Karar Numarası : 31

Karar Tarihi       : 02.09.2019

Konu                  : Ek Gündem Maddesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi, Kayseri’de bulunan Üniversiteler ve Kayseri Şeker A.Ş. arasında Toplu Ahır Projesinin İşletilmesi hakkında imzalanacak olan protokolü imzalamak üzere Felahiye Belediye Başkanımız Vural COŞKUN veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi.

            Ek gündem maddesi gereği;  Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi, Kayseri’de bulunan Üniversiteler ve Kayseri Şeker A.Ş. arasında Toplu Ahır Projesinin İşletilmesi hakkında imzalanacak olan protokolü imzalamak üzere Felahiye Belediye Başkanımız Vural COŞKUN veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesine geçildi.

Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz Kale Mahallesi 324 Ada 111 ve 112 parseller üzerinde bulunan, Belediyemiz tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan ve yapımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Toplu Ahır Projesinin İşletmesi, Toplu Ahırda bulunan makine ve ekipmanların kullanımı ile ilgili olarak;

            Konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında değerlendirilerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi, Kayseri’de bulunan Üniversiteler ve Kayseri Şeker A.Ş. ve / veya İştirakçileriyle birlikte veya ayrı ortak işbirliği protokolü yapılması, hazırlanacak ortak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Felahiye Belediye Başkanımız Vural COŞKUN veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Vural COŞKUN                                 Osman SEME                         Sedat BOZKURT

Belediye ve Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır