2020 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2020 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE  BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar  No           : 30                                                                              

Karar Tarihi       : 05/10/2020                                                                                                         

Konu                  : 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı                                                          

                                                                                                                     

            Gündem maddesi gereğince; İlçemiz İmar Planı dahilinde, 165 Ada 1 ve 2 parsel nolu alan üzerinde ayırma çizgisi ile kadastro parsellerinin çakışmadığından imar plan tadilatı yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Fen İşlerinin 16/09/2020 tarihli 2020/7 sayılı yazıları ile bu konuda hazırlanan imar komisyon raporu okundu.

            Yapılan müzakere ve oylama neticesinde İlçemiz İmar Planı dahilinde, Kayapınar Cumhuriyet mahallesi 165 Ada 1 ve 2 no’lu parselde ayırma çizgisi ile kadastro parsellerinin çakışmadığından imar plan tadilatı yapılması talebi Belediyemiz Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 29 sayılı kararıyla tetkik ve incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca gerek dosya gerekse mahallinde yapılan inceleme sonucunda;

            İmar Planı Müellifi tarafından, Nazım İmar Planına, ilgili mevzuat ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanan, 38766950 Plan İşlem Numaralı(PİN)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının müellif raporu doğrultusunda ve tasdik sınırı içine alınan şekliyle kabulüne 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince rapor doğrultusunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 31

Karar Tarihi       : 05.10.2020

Konu                  : Felahiye Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi

            Gündem maddesi gereği Felahiye Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesine başlandı.

            Felahiye Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin, incelenmesi ve düzenlenecek raporun Meclisimize sunulmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 09.10.2020 tarihinde yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  32

Karar Tarihi                :  05.10.2020

Konu                           : Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01.10.2020 tarih ve 406 sayılı yazıları gereğince Başkanlık oluru ile Meclise havale edilen Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 242 ada 28 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulu olan baz istasyonunun kurulduğu alanın, ilgili firma tarafından tekrar kiralama talebinin görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Mülkiyeti belediyemize ait Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 242 ada 28 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulu olan, TT Mobil İletişim Hizmetleri Anonim Şirketine ait baz istasyonunun kurulduğu alanın kira süresi sona erdiğinden, ilgili şirketin 01.10.2020 tarih ve 979 sayılı dilekçe ile tekrardan 3(üç) yıllığına kiralama talebinde bulunulduğu konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 242 ada 28 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulu olan TT Mobil İletişim Hizmetleri Anonim Şirketine ait baz istasyonunun kurulduğu alanın kiraya verilmesi ve kira şartlarını belirlemek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :    33

Karar Tarihi                :    05.10.2020

Konu                           : İlçemiz Kale Mahallesinde Bulunan Rendsburg İsimli Sokağın ve Büyüktoraman İstiklal Mahallesinde Bulunan 839 İsimli Sokağın İsminin Değiştirilmesi İçin Büyükşehir Belediyesi’ne Müracaat Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, İlçemiz Kale Mahallesinde bulunan Rendsburg isimli sokağın ve Büyüktoraman İstiklal Mahallesinde bulunan 839 isimli sokağın isminin değiştirilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz Kale Mahallesinde bulunan Rendsburg isimli sokağın eski ismi olan Yavuz Sultan Selim Caddesi olarak ve Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 839 isimli sokağın Berk Sokak olarak değiştirilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Spor, Kültür ve Gençlik Komisyonuna müracaat edilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 34

Karar Tarihi                : 09.10.2020

Konu                           : 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi.

 

             05.10.2020 tarih ve 31 nolu meclis kararıyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından düzenlenen, 08.10.2020 tarih ve 2020-1 nolu komisyon raporunun incelenmesi neticesinde;  

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Belediyemiz Meclisince bölüm bölüm görüşülmesi neticesinde:

01

Vergi Gelirleri

800.000,00.-TL

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                

493.000,00.-TL

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

820.000,00.-TL

05

Diğer Gelirler

4.562.000,00.-TL

06

Sermaye Gelirleri

320.000,00.-TL

08

Alacaklardan Tahsil

5.000,00.-TL

olmak üzere 2021 Mali Yılın Gelir Bütçesinin genel toplamının 7.250.000,00.-TL. Olduğu,

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin Belediyemiz Meclisince bölüm bölüm görüşülmesi neticesinde:

01

Personel Giderleri                                                       

1.075.000,00.-TL

02

SGK Devlet Primi Giderleri                              

140.000,00.-TL

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          

4.136.000,00.-TL

04

Faiz Giderleri                                                                 

250.000,00.TL

05

Cari Transferler                                                             

282.000,00.TL

06

Sermaye Giderleri                                             

600.000,00.TL

07

Sermaye Transferleri                                                    

42.000,00.TL

09

Yedek Ödenekler                                                            

725.000,00.TL

olmak üzere 2021 Mali Yılı Gider Bütçesi genel toplamının 7.250.000,00.-TL. olduğu, ve 2021 Mali Yılı Bütçesi Gelir ve Gider Bütçesinde denklik sağlandığı tespitle, 2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne,

 

           2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin incelenmesi neticesinde;

            Madde:1- Belediye/bağlı /idare/birlik birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam (7.250.000,00) TL. gider olacağı tahmin edilmiştir.

            Madde:2-Belediyemiz Bütçesinin  (B)  gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam (7.250.000,00) TL. gelir olacağı tahmin edilmiştir.

Madde:3-2021 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklara karşılık gösterilmek üzere denklik sağlanmıştır.

            Madde:4-Gelir bütçesinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde:5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde:6-6245 Sayılı Harcırah Kanunun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yakınlarına, Sözleşmeli personele yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

            Madde:7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe kararnamesi (Örnek 21)
 2. Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde ödenek cetveli (Örnek.18)
 3. Ödenek Cetveli (A) (Örnek:20)
 4. Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetveli (B) (Örnek 11)
 5. Açık/Fazlanın Ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek 12)
 6. Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek 13)
 7. Gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli (Örnek 22)
 8. Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) Cetveli (Örnek 23)
 9. İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 24)
 10.  İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (örnek:25)
 11. 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli (Örnek:26)
 12. İzleyen iki yılı Gider bütçe tahmin cetveli (Örnek:27)
 13. İzleyen iki yılı gelirlerin tahmini cetveli (Örnek:28)
 14. İzleyen iki yılın açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetveli (Örnek:29)
 15. Ayrıntılı harcama programı (Örnek:30)
 16. Finansman programı (Örnek: 31)
 17. İhtiyaç duyulan diğer cetveller

 

            Madde:8-Belediyemizce 2021 Mali yılı içerisinde gerektiği zaman ve usulüne uygun işlem yapmak üzere,

01

Vergi Gelirleri

830.000,00.-TL

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                

549.000,00.-TL

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

786.000,00.-TL

05

Diğer Gelirler

4.735.000,00.-TL

06

Sermaye Gelirleri

345.000,00.-TL

08

Alacaklardan Tahsil

5.000,00.-TL

Gelir kodlarına toplam 7.250.000,00.-TL Gelir tahmini yapılmıştır.

           

Madde:9-2021 Mali yılı içerisinde usulüne uygun işlem yapmak üzere:

01

Personel Giderleri                                                       

1.075.000,00.-TL

02

SGK Devlet Primi Giderleri                              

140.000,00.-TL

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          

4.136.000,00.-TL

04

Faiz Giderleri                                                                 

250.000,00.TL

05

Cari Transferler                                                             

282.000,00.TL

06

Sermaye Giderleri                                             

600.000,00.TL

 

 

 

07

Sermaye Transferleri                                                    

42.000,00.TL

09

Yedek Ödenekler                                                            

725.000,00.TL

         

Gider kodlarına toplam 7.250.000,00.-TL. Ödenek konulmuştur.

           

            Madde:10-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde.11-Bu kararname hükümlerini üst yönetici (Belediye Başkanı) yürütür.  

Madde 12- İş bu kararname 11 maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

            Yukarıda maddeler halinde komisyonumuzca incelemesi yapılan, Felahiye Belediye Başkanlığı 2021 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne,

            Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır