2020 TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 04

Karar Tarihi    : 06.07.2020

Konu               : Temmuz 2020 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz Covid-19 Pandemisi sebebiyle Nisan, Mayıs ve Haziran ayı Olağan Meclis Toplantılarını gerçekleştirememiş olup, yeni normal hayata geçiş süreciyle birlikte Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 06.07.2020 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Aziz CANLI ve Ali KARATAŞ’ın  toplantıya iştirak ettikleri, Hüseyin AKBAŞ’ın ise şehir dışındaki bir yakınının cenazesi sebebiyle mazeret bildirerek toplantıya katılmadığından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 4.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 07

Karar Tarihi       : 06.07.2020

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Encümen Üyelerinin seçilmesi. (2 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 SSayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) Fıkrası gereği Belediye Meclis Üyeleri arsından 2(iki) kişi Encümen Üyesi seçimine geçildi.

Encümen üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden Ramis KÜCÜ ve Sedat BOZKURT aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Ramis KÜCÜ’ 9 (Dokuz) oy ve Sedat BOZKURT’un 9 (Dokuz) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 9’ar oy alan Ramis KÜCÜ ve Sedat BOZKURT’un Encümen Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 08

Karar Tarihi       : 06.07.2020

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. (3 Üye)

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinin gereğince Belediye Meclis Üyeleri arsından 3(üç) kişi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden  Cemal ACER (Ak Parti) , Mustafa YUŞAN (Ak Parti) ve Aziz CANLI  (İyi Parti) aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Cemal ACER’in 9 (Dokuz) oy, Mustafa YUŞAN’ın 9 (Dokuz) Oy ve Aziz CANLI’nın 9 (Dokuz) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 9 (Dokuz) oy alan Cemal ACER’in, 9 (Dokuz) oy alan Mustafa YUŞAN’ın ve 9 (Dokuz) Oy alan Aziz CANLI’nın Plan ve Bütçe Komisyonu  Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 09

Karar Tarihi       : 06.07.2020

Konu                  : Belediye Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi. (3 Üye)

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinin gereğince Belediye Meclis Üyeleri arsından 3(üç) kişi İmar Komisyonu Üyesi seçimine geçildi.

İmar Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyenler soruldu.

Meclis üyelerinden  Menderes AÇIKGÖZ (Ak Parti) , Osman SEME (Ak Parti) ve Ali KARATAŞ (İyi Parti) aday olduklarını belirtti.

Yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis üyelerinden Menderes AÇIKGÖZ’ün 9 (Dokuz) oy, Osman SEME’nin 9 (Dokuz) Oy ve Ali KARATAŞ’ın 9 (Dokuz) Oy aldıkları tespit edilmiştir. 9 (Dokuz) oy alan Menderes AÇIKGÖZ’ün, 9 (Dokuz) oy alan Osman SEME’nin ve 9 (Dokuz) Oy alan Ali KARATAŞ’ın İmar Komisyonu  Üyesi olarak seçildiklerine,

Meclisimizce karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 10

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi

 

Gündem maddesi gereğince, 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre 10.07.2020 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 11

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı

 

Gündem Maddesi gereğince; Kayapınar Cumhuriyet mahallesinde, 102 ada,14,18 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Fen İşlerinin 11/03/2020 tarihli 2020/1 sayılı yazıları ile bu konuda hazırlanan imar komisyon raporu okundu.

            Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Kayapınar Cumhuriyet mahallesinde, 102 ada, 14,18 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 03 sayılı kararıyla gerekli tetkik ve incelemenin yapılması için  imar komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca gerek dosya gerekse mahallinde yapılan inceleme sonucunda;

            Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 1/5000 ölçekli 19H nazım imar planı paftasında Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Pazar Alanı, Yeşil Alan ve Otopark Alanı olarak planlanması yönündeki; 3696,15 Plan İşlem Numaralı (PİN-NİP) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2019 tarih 2019/268 sayılı kararı ile kabul edildiği ve askı-ilanına müteakip yürürlüğe girdiği tespit edilmiştir.

            İmar Planı Müellifi tarafından, Nazım İmar Planına, ilgili mevzuat ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanan, 38870089 Plan İşlem Numaralı(PİN)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının müellif raporu doğrultusunda ve tasdik sınırı içine alınan şekliyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince rapor doğrultusunda kabulüne,

 

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 12

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı

 

Gündem Maddesi gereğince; İlçemiz İmar Planı dahilinde, 19G.3d ve 18G.2A paftalarında kalan, Ticaret Alanı olarak planlı alanlarda fiili durum ile mevcut imar planı yapılaşma hükümleri arasında ki uygulamaya dönük sorunların giderilmesi için yoğunluk artışı yapılmadan TAKS bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Fen İşlerinin 11/03/2020 tarihli 2020/2 sayılı yazıları ile bu konuda hazırlanan imar komisyon raporu okundu.

            Yapılan müzakere ve oylama neticesinde İlçemiz İmar Planı dahilinde, 19G.3d ve 18G.2A paftalarında kalan, Ticaret Alanı olarak planlı alanlarda fiili durum ile mevcut imar planı yapılaşma hükümleri arasında ki uygulamaya dönük sorunların giderilmesi için yoğunluk artışı yapılmadan TAKS bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi Belediyemiz Meclisinin 02.03.2020 tarih ve 05 sayılı kararıyla gerekli tetkik ve incelemenin yapılması için imar komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonca gerek dosya gerekse mahallinde yapılan inceleme sonucunda;

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

İmar Planı Müellifi tarafından, Nazım İmar Planına, ilgili mevzuat ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanan, 38432416 Plan İşlem Numaralı(PİN)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının müellif raporu doğrultusunda ve tasdik sınırı içine alınan şekliyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince rapor doğrultusunda kabulüne,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  13

Karar Tarihi                :  06.07.2020

Konu                           : Belediyemize Ait 1160982162 Motor Numaralı 1979 Model Caterpillar Marka Paletli Kepçe, 2235538KZ Motor Numaralı 1985 Model Schaeff Marka Kazıcı Yükleyici Kepçe, 38 KS 861 Plakalı VOLVO Su Tankeri ve 38 KS 862 Plakalı VOLVO Tamperli Kamyonun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince Satış İşleminin Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Belediyemize ait 1160982162 Motor numaralı 1979 model Caterpillar marka paletli kepçe, 2235538KZ Motor numaralı 1985 model Schaeff marka kazıcı yükleyici kepçe, 38 KS 861 plakalı VOLVO su tankeri ve 38 KS 862 Plakalı VOLVO tamperli kamyonun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satılmasının görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemize ait 1160982162 Motor numaralı 1979 model Caterpillar marka paletli kepçe, 2235538KZ Motor numaralı 1985 model Schaeff marka kazıcı yükleyici kepçe, 38 KS 861 plakalı VOLVO su tankeri ve 38 KS 862 Plakalı VOLVO tamperli kamyonun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satılabilmesi  için Belediye Encümenine, ihale işlemlerini yapmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yetki verilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 14

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

 

Gündem maddesi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ıncı Maddesi gereğince 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı.

2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Belediye ve Meclis Başkanı Vural COŞKUN yerini, Meclis Başkan Vekili Cemal ACER’e bıraktı.

Felahiye Belediyesi’nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu okundu. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                   

Meclis Kararları

Karar Numarası          :  15

Karar Tarihi                :  06.07.2020

Konu                           : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Göre Vergi, Harç ve Ücretlerin Tespiti.

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

            Gündem maddesi gereği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Vergi, Harç ve Ücretlerin tespitine geçildi.

 

                         VERGİ VE HARÇLAR

 1. İLAN VE REKLAM VERGİSİ
 1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak:   Bulvar ve Meydandan 53.TL. Caddeden 45.TL. Sokaktan 35.TL.
 2. Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamlardan beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu Taşıma araçları 26.TL, Diğerlerinden 18.TL. ücret alınmasına.
 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve meydan 8.TL. Cadde 7.TL. Sokak 5.TL.
 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak; Led ekranlı ilan ve reklamlardan 107.TL. Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlarda 90.TL.
 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için; Bütün yerlerde 0,12.TL.
 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden; Bütün yerlerde 0,37.TL

 

Ayrıca;  Belediyemiz hoparlöründen ilan yapılması halinde, Kdv Dahil

                        1- Bir sefer ilan ücretinin                                           18,00.-TL

                        2- İki sefer ilan ücretinin                                           24,00.-TL

                        3- Üç sefer ilan ücretinin                                           36,00.-TL

                        4- Bir saat ilan ücretinin                                          612,00.-TL

            olarak uygulanmasına.

 1. EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 1. Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi  eğlence yerlerinde çalışan her gün için

1- 50m2’ye kadar                     8.TL

2- 51m2-150m2 arası             12.TL

3- 151m2-300m2 arası           18.TL

3- 301 m2’den yukarı             25.TL

 1. Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
 1. 25 m2’ye kadar                  8.TL
 2. 26 m2-50 m2 arası           12.TL
 3. 51 m2-100 m2 arası         15.TL
 4. 101 m2-200 m2 arası       19.TL
 5. 201 m2’den yukarı           23.TL

Ücret alınmasına.

 

 

 

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

 1. İŞGALİYE HARCI
 1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 1,8.TL.
 2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgalinde
 1. Satışı yapılan Küçükbaş hayvan başına 1,8.TL.
 2. Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına  3.5.TL.
 1. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde
 1. Her taşıttan beher saat için                                  0,90TL.
 2. Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için    1,8.TL.

            Ayrıca; İşgaliye Harcının; İlçemiz merkez ve mahallelerinde kurulan semt pazarlarındaki pazar esnafından 18.-TL işgaliye harcı, Pazar haricinde, hafta içi ve hafta sonu satış için gelen satıcılardan küçük araçlar için 24.-TL, büyük araçlar için 36.-TL. işgaliye harcı alınmasına,

            İlçemize satışa gelen esnafların, Pazartesi günleri Ziraat Bankası karşısındaki yere, Perşembe günleri ise Pazar yerine tezgah açmaları, haftanın diğer günlerinde ise satış için gelen esnafın pazar yerine yönlendirilmesine,

 

D) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

            Her tür işyeri için yıllık olarak

 1. 25 m2’ye kadar                      72.TL.
 2. 26 m2-100 m2 arası                107.TL
 3. 101 m2-250m2arası              161.TL.
 4. 251 m2-500 m2                    243.TL.
 5. 501 m2’den yukarı               360. TL. olarak uygulanmasına,

 

 

            E) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

            Her tür iş yeri içn beher m2 sinden

 1. 25 m2’ye kadar                      1.TL
 2. 26 m2-100 m2 arası                0,90.TL
 3. 101 m2-250 m2 arası              0,72.TL
 4. 251 m2-500 m2 arası              0,54.TL
 5. 501 m2’den yukarı                 0,37.TL olarak uygulanmasına,

            Ayrıca;

            1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve GSM Ruhsatı alanlardan dosya başı 122,00.TL.

2- Ruhsat yenileme Ücreti: (İşyeri ruhsatlarının kaybolma yırtılma gibi nedenlerle yenilenmesi                  durumunda alınacak ruhsat yenileme ücreti) 61,00.-TL.

            3- İşyeri Gıda Sicil Belgesi Ücreti (m2 Ücreti)   2,45.-TL ücret alınmasına,

 

F) BİNA İNŞAAT HARCI

                  1- Konut İnşaatı

                        İnşaatın Alanı                                                 M2. başına TL:

                        a) 100m2 ye kadar                                         2,70.TL.

                        b) 101-120m2                                                 3,60.TL.

                        c) 121-150m2                                                 5.40.TL.

                        d) 151-200m2                                                 7,20.TL.

                        e) 200m2 den yukarısı                                    8,10.TL.

                       

 

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

2 – İş Yerleri

                        İnşaat Alanı                                                    M2 başına TL.

                        a) 25m2 ye kadar                                           8.10 TL.

                        b) 26-50m2                                                     9.80.TL.

                        c) 51-100m2                                                 14.40.TL.

                        d) 100m2 yukarı                                           16.10.TL.

                        e) Yapı Kullanım izin belgesi için                 0,40.TL.

            İmar çapı ücreti

            a- Bilgi için verilen imar durumu

            1) Parsel alanı 0-250m2.arası alanlar için                             73,50.TL

            2) Parsel alanı 251-500m2. arası alanlar için                                  135,00.TL

            3) Parsel alanı 501m2. alanlar için                                      180,00.TL

            b) İnşaat yapımına esas olacak şekilde verilen imar durumları

            İfraz –Tevhit ücreti m2.sine                           0,50.-TL. olarak uygulanmasına,

           

BELEDİYE MİSAFİR HANESİ ÜCRET TARİFESİ

            Belediyemiz Misafirhanesini kullanmak isteyen misafirlerden gecelik ücret olarak 30,00.-TL. alınmasına, 

 

            DİĞER ÜCRETLER

            Ayrıca İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan mezarlıklardaki, hazır mezarların bir adedinin  1.000,00 TL. bedelle ve şahsın kendi yaptıracağı mezar için ise her bir adedinden  500,00 TL. Adres beyan formu için 20,00. -TL. ve kapı numaratajı talebi için 50,00. -TL.

 bedel alınmasına,

Belediyeden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri için 100,00 TL., Kayıt ve Suret Harcı alınmasına,

Tespit edilen vergi, harç ve ücretlerinin 2020 mali yılında uygulanmasına, bundan sonraki yıllarda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmasına,

 

            Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 16

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : Mustafa ÇINGI’nın Hissedarları Adına Vermiş Olduğu 30.06.2020 Tarih ve 590 Sayılı Dilekçesi Gereğince Meclise Havale Edilen  İlçemiz Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 178 Ada 13 ve 19 Nolu Parselde Bulunan İmar Yolunun Kaldırılması Talebinin Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Mustafa ÇINGI isimli vatandaşın hissedarları adına vermiş olduğu 30.06.2020 tarih ve 590 sayılı dilekçesi gereği, Başkanlık Oluru ile Meclise havale edilen; Hissedarı olduğu Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 178 Ada 13 ve 19 Nolu Parselde bulunan imar yolunun kaldırılması talebinin görüşülmesine başlandı.

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 178 Ada 13 ve 19 nolu parselde bulunan İmar Yolunun kaldırılması talebiyle ilgili gerekli tetkik ve incelemenin yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 17

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : Elmas KARAŞAHİN’in Hissedarları Adına Vermiş Olduğu, 30.06.2020 Tarih ve 597 Sayılı Dilekçesi Gereğince Meclise Havale Edilen  İlçemiz Kayapınar F.S.M. Mahallesi G 040-22 Nolu İmar Adasında ki Taks/Kasks Hesabının Artırılması Talebinin Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Elmas KARAŞAHİN isimli vatandaşın hissedarları adına vermiş olduğu, 30.06.2020 tarih ve 597 sayılı dilekçesi gereği, Başkanlık Oluru ile Meclise havale edilen; Hissedarı olduğu Kayapınar F.S.M. Mahallesi G 040-22 Nolu İmar Adasındaki Taks/Kasks hesabının artırılması talebinin görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz Kayapınar F.S.M. Mahallesi G 040-22 Nolu imar adasındaki Taks/Kasks hesabının artırılması talebiyle ilgili gerekli tetkik ve incelemenin yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 10.07.2020 Tarihinde yapılacak 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 18

Karar Tarihi                : 06.07.2020

Konu                           : Ümüs DEMİRYÜREK’in 30.06.2020 Tarih ve 596 Sayılı Dilekçesi Gereğince Meclise Havale Edilen  İlçemiz Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 406 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planında Bulunan Parkın Kaldırılması Talebinin Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, Ümüs DEMİRYÜREK isimli vatandaşın 30.06.2020 tarih ve 596 sayılı dilekçesi gereği, Başkanlık Oluru ile Meclise havale edilen; Sahibi olduğu Kale Mahallesi 406 Ada 1 Nolu Parselde imar planında bulunan parkın kaldırılması talebinin görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlgili vatandaşın talebinden vazgeçtiğini Meclis Başkanlığına sözlü olarak bildirmesi üzerine, söz konusu talebin Meclis Gündeminden çıkarılmasına,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :   19

Karar Tarihi                :   06.07.2020

Konu                           : İlçemiz Sınırları İçerisinde Kasaba ve Köy Tüzel Kişiliğinden Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Alanlarda, 22 Şubat 2020 Tarihinde Yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğe Göre İfraz İşlemi Yapılıp Yapılamayacağının   Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde Kasaba ve Köy tüzel kişiliğinden mahalle statüsüne dönüştürülen alanlarda, 22 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre ifraz işlemi yapılıp yapılamayacağının görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz sınırları içerisinde Kasaba ve Köy tüzel kişiliğinden mahalle statüsüne dönüştürülen alanlarda, 22 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre ifraz işlemi yapılıp yapılamayacağı ile ilgili gerekli tetkik ve incelemenin yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :   20

Karar Tarihi                :   06.07.2020

Konu                           :   İlçemiz Beyler Mah. 204 Ada 1 Parsel ve 203 Ada 11 Parselde Belediyemiz Tarafından İmar Kanunu Madde 18 uygulaması yapılmasının görüşülmesi.

Gündem maddesi gereğince, İlçemiz Beyler Mah. 204 Ada 1 Parsel ve 203 Ada 11 Parselde Belediyemiz tarafından İmar Kanunu Madde 18 uygulaması yapılmasının görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz Beyler Mah. 204 Ada 1 Parsel ve 203 Ada 11 Parselde Belediyemiz tarafından İmar Kanunu Madde 18 uygulaması yapılması ile ilgili gerekli tetkik ve incelemenin yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda 10.07.2020 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :   21

Karar Tarihi                :   06.07.2020

Konu                           : (EK GÜNDEM) Belediyemiz Şirketi, Felahiye İmar A.Ş’nin 07.07.2020 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurulunda, Belediyemizi Temsilen Yönetim Kurulunda Görev Almak Üzere 2 (iki) Temsilci Görevlendirilmesi.

 

Ek Gündem maddesi gereğince, Belediyemiz Şirketi, Felahiye İmar A.Ş.’nin 07.07.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda Belediyemizi temsil etmek ve Yönetim Kurulunda görev almak üzere 2 (iki) temsilci görevlendirilmesinin görüşülmesine başlandı.

06.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz Şirketi, Felahiye İmar A.Ş.’nin 07.07.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulunda, Belediyemizi temsil etmek ve Yönetim Kurulunda yer almak üzere Belediyemiz personellerinden İbrahim CAN ve Ferhat KARADURMUŞ’un yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          :   22

Karar Tarihi                :   06.07.2020

Konu                           :  (EK GÜNDEM) İlçemiz Genelinde ki Yazılması ve Okunması Uzun ve Zor Olan Cadde ve Sokak İsimlerinin Kısaltılması veya Değiştirilmesi İçin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Müracaat Edilmesi Hususunun Görüşülmesi.

 

Ek Gündem maddesi gereğince, İlçemiz genelinde yazılması ve okunması uzun ve zor olan cadde ve sokak isimlerinin kısaltılması veya değiştirilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna müracaat edilmesi konusunun görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz genelinde yazılması ve okunması uzun ve zor olan cadde ve sokak isimlerinin Belediyemiz teknik personellerince tespit edilip, 10.07.2020 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde Meclisimize sunularak konunun görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 04

Karar Tarihi    : 10.07.2020

Konu               : Temmuz 2020 Meclis Toplantısı 2. Birleşim

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 10.07.2020 tarihinde Cuma günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Aziz CANLI ve Ali KARATAŞ’ın  toplantıya iştirak ettikleri, Hüseyin AKBAŞ’ın ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadığından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 4.Toplantı döneminin 2. Birleşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

10.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ      : 10.07.2020

KARAR NO              : 23

 

                        Gündem maddesi gereği 2019 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde; 

            GİDER KESİN HESABI

            1-2019 Mali Yılı Bütçesi ile

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                           

3.485.000,00.-TL.

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

   2.000,00.-TL.

04

Ekonomik İşler ve Hizmetleri

            85.000,00.-TL.

05

Çevre Koruma Hizmetleri

15.000,00.-TL.

06

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

2.060.000,00.-TL.

07

Sağlık Hizmetleri

15.000,00.-TL.

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

1.160.000,00.-TL.

09

Eğitim Hizmetleri

5.000,00.-TL.

10

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

173.000,00.-TL.

Olmak üzere toplam 7.000.000,00.-TL ödenek verildiği,

            2-2018 Mali Yılı Bütçesinden 2019 Mali Yılı Bütçesine devir yapılmadığı,

            3-2019 yılında ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemlerine Meclis ve Encümen Kararları ile 1.247.000,00-TL. Ödenek aktarılması yapıldığı.

4-2019 Mali Yılı içinde;

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                          

2.493.226,21.-TL.

2.495.624.04.-TL

04

Ekonomik İşler ve Hizmetleri

   54.484,03.-TL.

            143.228.54.-TL

05

Çevre Koruma Hizmetleri

            12.206,33.-TL.

56.388.53.-TL

06

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.575.438,17.-TL.

1.712.634.95.-TL

07

Sağlık Hizmetleri

14.993,45.-TL.

20.650.00.-TL

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

1.518.051,24.-TL.

                         112.710.40.-TL

10

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri

126.411,30.-TL.

16.000.00.-TL

Olmak üzere Toplam 5.795.174,73.-TL gider tahakkuk ettiği, Kalan 1.204.825.27.-TL harcama yapılmayıp yılsonunda bütçe kanunu gereği 31.12.2019. tarih ve 66 nolu Encümen kararı ile iptal edilmiş olduğu.

5- Ödenek üstü ve Bütçe Dışı harcama yapılmadığı,

6- 2018 yılında firmalara, kurumlara ve personellere ödenmek üzere nakit yetersizliğinden 554.453,08.-TL Bütçe Emanetine alınmış olarak 2019 yılına devretmiş olduğu.  2019 yılı içerisinde 3.339.716,53.-TL emanet işlemi uygulanmış ve yılı içerisinde 3.064.341,20.-TL ilgili şahıs ve kurumlara ödenmiş olduğu. 2019 yılından 2020 yılına 275.375,33.-TL bütçe emaneti devretmiş olduğu.

7- 2019 yılı gider bütçesi olarak red ve iadeler kalemlerine ödenek konulmadığı,

            8- 2020 yılına devredilecek ödeneğin bulunmadığı kaydedildi.

           

GELİR KESİN HESABI

             1- 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi ile

01

Vergi Gelirleri

509.000,00.-TL.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

438.000,00.-TL.

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 

1.627.000,00.-TL.

05

Diğer Gelirler 

4.011.000,00.-TL.

 

 

 

 

06

10.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN MECLİS   KARAR ÖZETLERİNİN DEVAMI

 

 

Sermaye Gelirleri

 

 

 

 

410.000,00.-TL.

08

Alacakların tahsilatı 

5.000.00.- TL.

Olmak üzere toplam 7.000.000.00.- TL. Olduğu.

            2- 2018 yılından 524.768,30.-TL. Tahakkuklu alacak artığı olarak 2019 yılına devretmiş olduğu, 2019 mali yılında da 719.833,15.-TL. Yapılan tahakkuk ile birlikte 1.244.601,45.-TL toplam tahakkuk olduğu, bu tahakkuklu alacaktan 823.734,32.-TL tahsil edilmiş ve kalan 420.867,13.-TL tahakkuk artığının 2020 yılına devretmiş olduğu,

            3- 2019 yılında 823.734,32.-TL. Tahakkuka bağlı 5.475.564,60.-TL. Tahakkuk dışı olarak toplam 6.299.298,92.-TL olarak tahsilat gerçekleşmiş olduğu,

            4- 2019 Mali Yılı İçinde 

<

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır

01

Vergi Gelirleri

543.099,59.-TL.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

659.091,43.-TL.

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 

1.027.815,88.-TL.