2021 MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ                                  

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 19

Karar Tarihi                : 17.05.2021

Konu                           : 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi

 

Gündem maddesi gereğince, 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,

Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre 21.05.2021 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ     : 21.05.2021

KARAR NO              : 20

 

                        Gündem maddesi gereği 2020 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde; 

            GİDER KESİN HESABI

            1-2020 Mali Yılı Bütçesi ile

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                          

4.112.000,00.-TL.

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

   52.000,00.-TL.

04

Ekonomik İşler ve Hizmetleri

            75.000,00.-TL.

05

Çevre Koruma Hizmetleri

15.000,00.-TL.

06

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri                                    

2.307.000,00.-TL.

07

Sağlık Hizmetleri

25.000,00.-TL.

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

260.000,00.-TL.

09

Eğitim Hizmetleri

1.000,00.-TL.

10

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

153.000,00.-TL.

Olmak üzere toplam 7.000.000,00.-TL ödenek verildiği,

            2-2019 Mali Yılı Bütçesinden 2020 Mali Yılı Bütçesine devir yapılmadığı,

            3-2020 yılında ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemlerine Meclis ve Encümen Kararları ile 1.320.000,00-TL. Ödenek aktarılması yapıldığı.

4-2020 Mali Yılı içinde;

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                          

3.018.758,21.-TL.

2.495.624.04.-TL

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

   41.447,50.-TL.

 

04

Ekonomik İşler ve Hizmetleri

  63.333,38.-TL.

            143.228.54.-TL

05

Çevre Koruma Hizmetleri

            9.038,41.-TL.

56.388.53.-TL

06

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.631.002,88.-TL.

1.712.634.95.-TL

07

Sağlık Hizmetleri

37.466,00.-TL.

20.650.00.-TL

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

2.245,00.-TL.

                         112.710.40.-TL

10

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri

156.444,81.-TL.

16.000.00.-TL

Olmak üzere Toplam 4.959.736,19.-TL gider tahakkuk ettiği, Kalan 2.040.263,81.-TL harcama yapılmayıp yılsonunda bütçe kanunu gereği 31.12.2020. tarih ve 52 nolu Encümen kararı ile iptal edilmiş olduğu.

5- Ödenek üstü ve Bütçe Dışı harcama yapılmadığı,

6- 2020 yılında firmalara, kurumlara ve personellere ödenmek üzere nakit yetersizliğinden 73.511,24.-TL Bütçe Emanetine alınmış olarak 2021 yılına devretmiş olduğu.  2020 yılı içerisinde 960.988,87.-TL emanet işlemi uygulanmış ve yılı içerisinde 863.056,97.-TL ilgili şahıs ve kurumlara ödenmiş olduğu. 2020 yılından 2021 yılına 97.931,90.-TL bütçe emaneti devretmiş olduğu.

7- 2020 yılı gider bütçesi olarak red ve iadeler kalemlerine ödenek konulmadığı,

            8- 2021 yılına devredilecek ödeneğin bulunmadığı kaydedildi.

           

GELİR KESİN HESABI

             1- 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi ile

01

Vergi Gelirleri

800.000,00.-TL.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

493.000,00.-TL.

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 

820.000,00.-TL.

05

Diğer Gelirler 

4.562.000,00.-TL.

06

Sermaye Gelirleri

320.000,00.-TL.

08

Alacakların tahsilatı 

5.000.00.- TL.

Olmak üzere toplam 7.000.000.00.- TL. Olduğu.

            2- 2019 yılından 420.867,13.-TL. Tahakkuklu alacak artığı olarak 2020 yılına devretmiş olduğu, 2020 mali yılında da 1.204.266,10.-TL. Yapılan tahakkuk ile birlikte 1.625.133,23.-TL toplam tahakkuk olduğu, bu tahakkuklu alacaktan 1.079.677,01.-TL tahsil edilmiş ve kalan 545.456,22.-TL tahakkuk artığının 2021 yılına devretmiş olduğu,

            3- 2020 yılında 1.079.677.01.-TL. Tahakkuka bağlı 5.009.112.73.-TL. Tahakkuk dışı olarak toplam 6.088.789,74.-TL olarak tahsilat gerçekleşmiş olduğu,

            4- 2020 Mali Yılı İçinde 

01

Vergi Gelirleri

597.332,86.-TL.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

762.599,57.-TL.

04

Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 

213.250,00.-TL.

05

Diğer Gelirler 

4.515.607,31.-TL.

Olmak üzere toplam 2020 mali yılı toplam gelir tahsilatının 6.088.789,74.-TL. Olduğu,

5- Gelirler kalemlerinde red ve iade kalemlerine ödenek konulmadığı,

6- Bütçe gelirlerinin ve giderlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununu ve 5018 Sayıl Kanun, diğer kanunlara ve Belediye Meclisince belirlenen esaslar doğrultusunda tahsilat ve ödeme yapılmış olduğu,

GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI

01

Genel Kamu Hizmetleri                                                                          

3.018.758,21.-TL.

2.495.624.04.-TL

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

   41.447,50.-TL.

 

04

Ekonomik İşler ve Hizmetleri

  63.333,38.-TL.

            143.228.54.-TL

05

Çevre Koruma Hizmetleri

            9.038,41.-TL.

56.388.53.-TL

06

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.631.002,88.-TL.

1.712.634.95.-TL

07

Sağlık Hizmetleri

37.466,00.-TL.

20.650.00.-TL

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

2.245,00.-TL.

                         112.710.40.-TL

10

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri

156.444,81.-TL.

16.000.00.-TL

 

Genel Kamu Hizmetleri                                                                          

2.493.226,21.-TL.

2.495.624.04.-TL

Olmak üzere 2020 Mali yılı toplam giderinin 4.959.736,19.-TL olduğunun kabulüne.

GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI 

  01

Vergi Gelirleri

597.332,86.-TL.

  03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

762.599,57.-TL.

  04

Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 

213.250,00.-TL.

  05

Diğer Gelirler 

4.515.607,31.-TL.

Olmak üzere toplam 2020 mali yılı toplam gelir tahsilatının 6.088.789,74.-TL. Olduğu,

TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ KESİN HESABI

            2019 Yılından 2020 yılına 1.239.460,01.-TL’lik taşınır devrettiği. 2020 Mali yılında yeni alınan ve sayım sonucu yapılan kontrollerde;

Kapanarak ilçemize katılan belde belediyelerinin ve Felahiye Belediyesinin 2020 yılında detaylı kontrol ve sayımı yapıldığı görülmüştür. Kayıta alınmayan ve kayıttan düşülen demirbaşları düzenlendikten sonra, yekûn değerinin 1.473.304,64 TL olduğu, 2020 yılında satın alınarak ve hibe yoluyla kayıtlara geçilen demirbaşların tutarının 965.366.89 TL olduğu, toplamda 2.204.826,90 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

2020 Mali Yılı Gider Kesin hesabının program program, Gelir Kesin Hesabının bölüm bölüm görüşülmesi, Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının tutanakların incelenmesi neticesinde, esami tayinle yapılan oylamada 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin hesabının aynen kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır