2021 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :  04

Karar Tarihi       :  01.02.2021

Konu                  : 04.01.2021 tarih ve 03 nolu Meclis Kararı ile Meclise Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Göre 2021 Yılında Uygulanacak Vergi, Harç ve Ücretlerle İlgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; 04.01.2021 tarih ve 03 nolu Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen, vergi, harç ve ücretlerle ilgili 26.01.2021 tarih ve 2021/1 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce incelenerek müzakere edildi.

Konu üzerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlgili maddeleri İle 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  esas alınarak hazırlanan, 2021 yılı gelir tarifesinin 26.01.2021 tarih ve 2021/1 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda aşağıdaki şekilde kabulüne;

 

 

FELAHİYE BELEDİYESİ 2021 YILI GELİR TARİFESİ

MADDE -1) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Kanununun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri

B-) AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Mayıs ve Kasım ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.

C-) TARİFE:

a-Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak:  

 

 

53,00-TL.

b-Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamlardan beher metrekaresinden yıllık olarak:

 

 

26,00-TL.

c-Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak:

 

 

8,00-TL.

d-Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak;

 

90,00-TL

e-İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için, Bütün yerlerde;

 

0,12-TL.

f-Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden, Bütün yerlerde;

 

0,40-.TL

MADDE- 2) İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ

 

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Beldiye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

B-) AÇIKLAMA : Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğinde ki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis Ücreti" alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam totemi ve tabela koyanlardan izin verilmesi durumunda bu fıkrada belirtilen miktarın iki katı kadar yer tahsis ücreti alınır. Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz.

C-) TARİFE:

a-) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol - kaldırım , refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak alınacak "yer tahsis izni ücreti"

 

 

550,00-TL.

b-) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydıyla ile konması durumunda yıllık olarak alınacak "yer tahsisi izni ücreti"

 

 

550,00-TL.

c-) Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerden alınacak reklam geliri (m2/yıl) (Kamuya ve Şahıslara ait yerler için)

 

 

220,00-TL

MADDE- 3) EĞLENCE VERGİSİ

 

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri.

B-) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Beldiye Gelirleri Kanunu'nun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. Maddesinde ise vergi mükellefinin, eğlence yerlerini ileten gerçek veya tüzel kişiler oldukları düzenlenmiştir.

 

C-) TARİFE:

 

a-)Biletle Girilen Yerler

1-)Yerli film gösterimlerinden           

%10

2-)Yabancı film gösterimlerinden     

%10

3-)Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan

%0

4-)Spor müsabakaları, at yarışı ve konserlerden

%10

5-)Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden

%20

 

b-)Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerleri

 

 

1-)Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi  eğlence yerlerinden çalışan her gün için;

 

 

50m2’ye kadar                        

 

8,00-.TL

51m2-150m2 arası                  

 

12,00-.TL

151m2-300m2 arası                

 

18,00-.TL

  1. ’den yukarı                      

 

  25,00-.TL

2-) Bilardo ve masa futbolu salonları, atari, oyun makinesi ve bilgisayar oyunları  gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

 

 

25m2’ye kadar                  

 

8,00-TL

                  50m2’ye kadar                  

 

12,00-.TL

                  51m2-150m2 arası                        

 

15,00-.TL

                  151m2-300m2 arası                      

 

19,00-.TL

                  201’den yukarı                  

 

23,00-.TL

MADDE- 4) HABERLEŞME VERGİSİ

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

 

C-) TARİFE:

 

Haberleşme vergisinin nispeti

%1’dir.

MADDE- 5) ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

C-) TARİFE:

 

a-) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden

 

(% 1)

b-) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden

 

(%5)

c-) Havagazının satış bedelinden

(% 5)

MADDE-6) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

C-) TARİFE:

 

29 Aralık 2020 Tarih ve 31349 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:53) göre tespit edilip, tahsil edilecektir.

MADDE- 7) İŞGAL HARCI

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediye sınırları içinde bulunan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

 

C-)TARİFE:

 

a-) İşgaliye Harcı

 

1-52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde;

 

 

1,75-TL

b-52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgalinde;

 

1-)Satışı yapılan Küçükbaş hayvan başına

1,75-TL

2-)Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 

 

3.50-TL

c-52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

 

1-)Her taşıttan beher saat için                                  

 

0,75-TL

2-)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için     

1,75-TL

MADDE-8) ULUSAL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 58, 59, 60, 61 ve 62. Maddeleri.

 

B-) AÇIKLAMA : Ulusal bayram günlerinde Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20,00 TL'den az, 800,00 TL'den çok olmamak üzere Belediye Meclislerince tespit edilir

C-) TARİFE:

 

Her tür işyeri için yıllık olarak;

 

25 m2’ye kadar                     

 

72,00-TL

26 m2-100 m2 arası               

 

107,00-TL

101 m2-250 m2 arası             

 

161,00-TL

251 m2-500 m2 arası             

 

243,00-TL

501 m2’den yukarı                

 

360,00-TL

MADDE- 9) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu'nun 81 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. Her m2 sinden işin mahiyetine göre ücret alınır. Ancak bu miktar hiçbir sebeple 5000 m2 ye isabet eden tutarı aşamaz.

 

C-) TARİFE :

 

Her tür iş yeri için beher m2 sinden

25 m2’ye kadar                     

 

1,00-TL

26 m2-100 m2 arası               

 

0,90-TL

101 m2-250 m2 arası             

 

0,72-TL

251 m2-500 m2 arası             

 

0,54-TL

501 m2’den yukarı                

 

0,37-TL

MADDE- 10) KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesi.

 

B-) TARİFE :

 

C-)AÇIKLAMA: Kıymetli evrak mahiyetinde olan belgelerden ücret alınır.

a-)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

20,00-TL

b-)Mesul Müdür Belgesi

20,00-TL

c-)Emlak İşlemlerinde Dosya Açma Ücreti

30,00-TL

b-)İşyeri ruhsatlarını kayıp eden veya yenilemek isteyenlerden ruhsat yenileme ücreti için alınacak ücret (Mesul müdür belgeleri içinde geçerlidir)

 

 

70,00-TL

MADDE-11) BELEDİYE HOPARLÖRLERİNDEN İLAN YAPILMASI ÜCRETİ

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Beldiye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

 

B-) AÇIKLAMA : İlçe genelindeki bütün mahallelerde duyulabilen Belediyeye ait merkezi anons sisteminden yapılacak bütün ilanlardan ücret alınır. Kamu ile ilgili ilanlardan ücret alınmaz.

 

C-) TARİFE : (KDV DAHİL)

 

Belediye hoparlöründen yapılacak ilanın her bir kelimesinden

 

 

0,30-TL

MADDE-12) BİNA İNŞAAT HARCI

 

A -) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki  karar.

 

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatı nın alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulu nan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir. İstisnalar: Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olupda İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

 

 

C-) TARİFE :

 

a- Konut İnşaatı Alanı M2. başına TL

 

100m2 ye kadar                                            

0,60-TL

101-120m2                                                    

1,20-TL

121-150m2                                                    

1,75-TL

151-200m2                                                    

2,25-TL

200m2 den yukarısı                           

2,75-TL

b – İş Yerleri İnşaat Alanı M2 başına TL.

 

 

25m2 ye kadar                                              

2,25-TL

26-50m2                                                        

3.50-TL

51-100m2                                                 

4.50-TL

100m2 yukarı                                    

5,50-TL

MADDE-13) İMARLA İLGİLİ HARÇLAR

 

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

 

B-) AÇIKLAMA: İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur.

 

C-) TARİFE:

 

a-) İlk parselasyon harcı (Beher m² için)

 

Konut                                                

 

0,06-TL

Ticaret                                               

 

0,09-TL

2-) İfraz ve tevhid harcı (Beher m² için)

 

Konut                                                

 

0,06-TL

Ticaret                                               

 

0,09-TL

3-)Plan ve proje tasdik harcı (Beher m² için)

 

Konut                                                

 

0,06-TL

Ticaret                                               

 

0,09-TL

3-) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı (Beher metreküp için)

 

Konut                                                

0,18-TL

Ticaret                                               

0,23-TL

4-) Yapı kullanım izin harcı (Beher m² için)

 

Konut                                                

 

0,06-TL

Ticaret                                               

 

0,08-TL

5-) Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı             

 

7,00-TL

MADDE- 14) KAYIT VE SURET HARCI

 

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

 

B-) AÇIKLAMA: Belediyeler ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkuller le ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.

 

C-) TARİFE:

 

Her sayfa başına                                           

 

0,30-TL

Harita plan ve krokilerden beher m² sinden

 

5,00-TL

MADDE- 15) İMARLA İLGİLİ DİĞER HARÇLAR

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesi.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediyenin yaptığı numarataj çalışmaları ve aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir.

 

C-) TARİFE : (KDV DAHİL)

 

a-)Belediye sınırları içinde takılan kapı numaralarından

 

50,00-TL

b-) Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden)

5,00-TL

c-)Tespit ücreti ( inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge)

 

70,00-TL

d-)Belediyemiz imar palanı dahilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamu laştırma, 18. madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak isteyenlerden;

 

1000 m2’ kadar her bir ölçüm için

250,00-TL

1001 m2’den yukarı her bir ölçüm için

500,00-TL

e-) Adres beyan formu ücreti

 

20,00-TL

f-) İfraz, tevhid dosya kontrol ücreti (beher m2 için)

0,50-TL

g-) Proje kontrol ücreti (beher m2 için)

1,00-TL

h-) Ekspertizlerin ruhsat arşiv projesinden her bir bağımsız bölüm için dijital fotoğraf alımı için;

100,00-TL

i-)Ekspertizlere çıkarılacak, özel imar durumu, yapı kullanım izin belgesi ve proje örneği için;

100,00-TL

j-) Ruhsata esas imar çapı ücreti için;

 

200,00-TL

k-)Tabliye betonu, demir ve ısı yalıtım kontrol ücretleri;

 

Brüt tabliye alanı 0-100 m2’ye kadar

50,00-TL

Brüt tabliye alanı 101-200 m2’ye kadar

100,00-TL

MADDE- 16) YOL BOZMA ÜCRETİ

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesi.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediyemize ait yolların su, kanalizasyon, inşaat ve diğer sebeplerle bozulması ücrete tabidir.

 

C-) TARİFE : (KDV DAHİL)

 

a-)Sıcak asfalt yol bozma beher m2  

150,00-TL

b-)Sathi kaplama asfalt yol bozma beher m2

 

100,00-TL

c-)Kilitli parke yol bozma beher m2  

 

65,00-TL

d-)Stabilize yol bozma beher m2     

 

38,00-TL

e-)Kaldırım yol bozma beher m2      

 

65,00-TL

MADDE-17) YOL GEÇİŞ İZİN HARÇLARI

 

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Karayolları Kenarlarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediye sınırları dahilinde karayolları kenarlarında yapılacak ve açılacak tesislerden 1 defaya mahsus olmak üzere Yol Geçiş İzin Harcı tahsil edilir.

 

C-) TARİFE : (KDV DAHİL)

 

a-)Akaryakıt İstasyonlarından          

10.000,00-TL

 

b-)Oto Satış Galerilerinden               

2.500,00-TL

c-)Fabrikalardan

10.000,00-TL

d-)Oto Servis İstasyonlarından         

2.500,00-TL

e-)İnşaat Malzemeleri, Kömür ve Tüp Gaz Depolarından

2.500,00-TL

f-)Kahvehane, lokanta vb. yerlerden  

2.500,00-TL

g-)Hububat- Tütün -Fındık- Pamuk- Pancar ve Benzeri Tarım Ürünü Depolarından

2.500,00-TL

MADDE- 18) ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ KİRALAMA ÜCRETİ

A-) KANUNİ DAYANAK : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesi.

 

B-) AÇIKLAMA : Belediyemize ait araçların kullanılması ücrete tabidir. Ücretlere ocak parası dahil değildir. İş makinelerinin belediye garajından hareket edip çalışma yerine ulaşması esnasında geçen süre saat ücreti olarak çalışma ücretine ilave edilecektir.

 

C-) TARİFE : (KDV DAHİL)

 

a-)944 Hidromek ve JSB Kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti                         

180,00-TL

b-)936 Caterpillar Kepçenin 1 saatlik çalışma ücreti 

          

275,00-TL

c-)Kamyonların Kayseri Merkeze 1 sefer gidiş-geliş ücreti  

800,00-TL

d-)Sarıoğlan ilçesinden 1 sefer kum nakliye ücreti(ocak parası hariç)

800,00-TL

e-)Traktör 1 sefer şehir içi nakliye ücreti 

 

100,00-TL

f-)Kamyonların 1 sefer şehir içi nakliye ücreti 

 

250,00-TL

g-)Kamyon ve Kepçe birlikte 1 sefer hafriyat ücreti

 

300,00-TL

h-)Otobüsle ilçe merkezi il

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır