2022 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2022 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası :  01

Karar Tarihi       :  03.01.2022

Konu                  : 2022 Mali Yılında Uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleriyle İlgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; 06.12.2021 tarih ve 38 nolu Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen, 2022 mali yılında uygulacak vergi, harç ve ücret tarifeleriyle  ilgili 13.12.2021 tarih ve 2021/4 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce incelenerek müzakere edildi.

Konu üzerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; 2022 mali yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret gelir tarifesinin 13.12.2021 tarih ve 2021/4 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne;

Meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 02

Karar Tarihi       : 03.01.2022

Konu                  : Meclis Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Meclis Denetim Komisyonuna üye seçimine geçilerek, aday olmak isteyenler soruldu. Ak Parti Grubundan Osman SEME  Ramis KÜCÜ ve İyi Parti grubundan Hüseyin AKBAŞ’ın aday gösterildiğinden tespitle oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde; Osman SEME 9(Dokuz), Ramis KÜCÜ 9 (Dokuz) ve Hüseyin AKBAŞ’ın 9(Dokuz) oy aldıkları görülmüş olup, Meclis Denetim Komisyonu Üyeliklerine 10’ar oy alan Osman SEME, Ramis KÜCÜ ve Hüseyin AKBAŞ’ın seçilmiş olduklarının kabulüne,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 03

Karar Tarihi       : 03.01.2022

Konu                  : 2022 Mali Yılında Belediyemizde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Sözleşme Şartlarının Belirlenmesi.

Gündem maddesi gereği konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi hükümleri doğrultusunda, 2021 yılı için tam zamanlı sözleşme imzalanan tekniker ünvanlı 2(iki) personelin sözleşmelerinin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasını kapsayacak şekilde tam zamanlı olarak yapılmasına, sözleşme ücretlerinin ise 4.680,00 -TL olarak belirlenmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 04

Karar Tarihi       : 03.01.2022

Konu                  : Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. İle Kurumumuz Arasında Yapılacak Her Türlü Sözleşme, Anlaşma ve Protokolleri İmzalamak ve Yürütmek Üzere Belediye Başkanına veya Görevlendireceği Kişiye Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama Ve Ticaret A.Ş’nin (“Kayserigaz”) mevcut lisans alanın genişlemesi hususunda; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 70. maddesi uyarınca;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından verilen DAG/216-27/032 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında; Kayseri il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kayserigaz’ın ilave dağıtım bölgesi olarak Felahiye ilçesinin Kayserigaz lisans alanı içerisine dâhil edilmesine ve anılan ilçeye doğal gaz şebeke yatırımı yapılmasına, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası’nın 4. maddesinde yer alan hüküm gereği; Belediyemiz görev ve yetki alanları dâhilinde Belediyemizce; Kayserigaz’dan ruhsat bedeli, teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmamasına ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ile ilgili yapılacak tüm iş ve işlemlerin Belediyemiz tarafından yapılmasına, ilgili mevzuat gereği dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken her türlü iş ve işlem için ilgili Belediyemiz ile müşterek hareket edilmesine, yapılacak genişleme yatırımı çerçevesinde, Kayserigaz’ın belirleyeceği süre ve iş programına uygun olarak Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda yapılacak yatırımlarda duyulacak her türlü iznin gecikmeksizin verilmesine ve mevzuat gereği gereken her türlü işlemde Kayserigaz’a destek verilmesine, Kayserigaz tarafından yapılacak tüm çalışmalara ilişkin Belediyemiz tarafından imar, altyapı bilgi, harita vs. sistemlerinin Kayserigaz ile paylaşılmasına ve Kayserigaz’ın bu sistemlerden her türlü faydalanması için gerekli işlemlerin yürütülmesine, ilave olarak yapılması planlanan imar plan ve çalışmalarının Kayserigaz ile paylaşılmasına ve bu süreçte müşterek ilerlenmesine, Kayserigaz tarafından yapılmış veya yapılacak doğal gaz şebekesinin bütün araçlarının yapılmış veya yapılacak imar planlarına işlenmesine, anılan tüm bu süreçlerde Kayserigaz ile işbirliği yapılmasına, işbu Meclis Kararında anılan hususlar ve ilgili mevzuat hükümleri de dâhil olmak üzere Belediyemizce EPDK nezdinde ilgili genişleme yatırımına muvafakatimiz olduğuna ilişkin taahhüt verilmesine, Kayserigaz tarafından yürütülecek tüm bu süreçlere ilişkin olarak Belediyemizce yapılacak her türlü sözleşme, anlaşma, protokolleri imzalamak ve yürütmek üzere Felahiye İlçesi Belediye Başkanı Vural COŞKUN veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 05

Karar Tarihi       : 03.01.2022

Konu                  : Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Çalışması Sonucunda Belirlenen Beyler, Yeni, Kale ve Cumhuriyet Mahallesi Sınırlarının Kadastro Sınırına Çekilmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Ek Gündem maddesi gereğince konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz genelinde yapılan mekânsal adres kayıt sistemi çalışması sonucunda belirlenen Beyler, Yeni, Kale ve Cumhuriyet Mahallesi sınırlarının kadastro sınırına çekilmesi konusunun gerekli tetkik ve inceleme yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır