KAYSERİ İLİ FELAHİYE BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar

Amaç

 MADDE- 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Felahiye Belediyesince yürütülen sosyal yardım hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu hizmetten yararlanacak olanları ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE- 2

Bu Yönetmelik, Felahiye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal veya ekonomik yetersizlik içerisinde olan; muhtaç,  çocuk,  yaşlı,  kimsesizler,  öğrenciler, engelli kişi ve aileler ile sosyal yardım hizmetlerinin yürütüldüğü birimleri kapsar.

Dayanak

MADDE- 3

Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci MADDE-sinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü MADDE-sinin birinci fıkrasının (a) bendi, 15 inci MADDE-sinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı MADDE-sinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE- 4

(1)Bu Yönetmelikte geçen tanımlar aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;

Aşevi: Felahiye Belediyesi Aşevini

Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, tıbbi malzeme ile engellilere yönelik araç-gereçler ve bakımı gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

Belediye: Felahiye Belediye Başkanlığını,

Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

ifade eder.

Değerlendirme Kurulu: Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulunu,

Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

Muhtaç Kişi: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseleri,

Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü,

Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilecek banka kartı, çek vs. yardımı,

Sosyal Yardım: Muhtaç kişilere yapılan ayni ve nakdi yardımı,

Yardım Merkezi: Ayni yardımların dağıtımının yapıldığı Yazı İşleri Müdürlüğünü,

Genel esaslar

MADDE- 5

(1) Belediye, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere sosyal yardım ve hizmette bulunabilir. Sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

 1. a) Sosyal yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi ve kısmen hizmet yardımı şeklinde veya bu üç unsur ayrı ayrı yahut birlikte yapılabilir.
 2. b) Sosyal yardımların yapılabilmesi için her yıl Belediye bütçesine ödenek konur ve Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 3. c) Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaçlık derecesi, başvuru ve tespit sırası dikkate alınır.

Ç)Bu yönetmelik kapsamında bulunan sosyal yardımlar, Belediyenin denetim, gözetim ve koordinasyonu ile yapılacak işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının, özel veya tüzel kişilerin ayni, nakdi ve benzeri bağışlarıyla da yapılabilir.

 1. d) Sosyal yardım aynı evde yaşayan hane halkından yalnızca bir kişiye verilebilir.
 2. e) Sosyal yardım hizmetlerinin uygulanmasında çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, muhtaç olma derecesi ve  aciliyet    durumuna    göre    puanlama    sistemi ile değerlendirilir.
 3. f) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılması esastır.
 4. g) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

Sosyal yardımlardan yararlanacak olanlar

MADDE- 6

(1) Felahiye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilerden olmak üzere ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıdaki kişiler yararlanır;

 1. a) Dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, engelli, şehit ve gazi yakını kişiler,
 2. b) İhtiyaç sahibi öğrenciler ile muhtaç yaşlı ve engelliler,
 3. c) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

ç) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal yardım alacakların başvurusu, tespiti ve incelenmesi

MADDE- 7

(1) Başvurular muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi; kolluk kuvvetleri, muhtar ve vatandaşlar tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilebilir.

 1. a) Sosyal yardım hizmeti almak üzere başvuruda bulunanlar hakkında talep ettikleri yardım türüne göre ikametine gidilerek Belediye tarafından durum tespit raporu hazırlanabileceği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kaymakamlık, yardım dernekleri, sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiler ile her türlü kamu kurum ve kuruluşundan bilgi alınabilir. Bu bilgiler ışığında başvuran kişi hakkında Müdürlük tarafından bir sosyal inceleme raporu oluşturulur. Sosyal İnceleme Raporu’nda başvuranların genel durumları ile istekleriyle ilgili olarak edinilen bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporu ekinde karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.
 2. b) Nakdi yardım almak üzere başvuran kişiler hakkında ayrıca “Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli” uyarınca yapılan puanlamaya göre tespit edilecek puan belirlenerek Sosyal İnceleme Raporu ekinde Değerlendirme Kuruluna iletilir.
 3. c) Yardıma muhtaç olunduğunun tespiti yardım bağlanacağı anlamına gelmez.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE- 8

(1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenilir;

 1. a) Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı alınabilir.
 2. b) Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu Müdürlüğe bildireceği, bildirmediği takdirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları Belediyeye genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceğine dair taahhütname alınır.
 3. c) Müdürlükçe lüzum duyulan hallerde sağlık kurulu raporu, gelir durumunu gösteren belge, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

(2)Yukarıdaki belgelere istinaden oluşturulan başvuru dosyasına, varsa, Müdürlük personelinin yerinde yapmış olduğu durum tespit tutanağı ile nakdi yardıma başvurulması durumunda “Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli” uyarınca hazırlanacak puanlama bilgisi eklenir.

(3)Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, başvuru veya durum tespit tutanağına istinaden belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişiler için sosyal inceleme raporu düzenlenir.  Başvuranın evrakı Müdürlükçe sosyal inceleme raporu ekinde karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.

Sosyal yardım değerlendirme kurulu ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE- 9

(1) Nakdi yardımlar için Belediye Başkanının başkanlığında, beş adet asil üç adet de yedek personelden oluşmak üzere bir Değerlendirme Kurulu görevlendirilir.

 1. a) Değerlendirme Kurulu, her hafta Kurul başkanının uygun göreceği gün ve saatte salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
 2. b) Değerlendirme Kurulu’nun asil üyelerinin izinli, görevli, raporlu ve benzeri yasal mazeretlerle görevde olmadıkları hallerde asli görevlerini vekâleten yürütenler yahut Belediye Başkanı tarafından yedek üye olarak belirlenenler kurul toplantılarına katılır.
 3. c) Belediye Başkanı gerek görmesi durumunda kurul üyelerini değiştirebilir.

ç) Kurulun sekretaryasını Yazı İşleri Müdürlüğü yürütür.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

MADDE- 10

(1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) Sosyal yardım talebiyle Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş sayılan veya Müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen kişilerin durumlarını değerlendirerek sosyal yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarına, süresine, şekline ve tutarına ilişkin karar vermek.
 2. b) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımlardan yararlanacak kişileri ve kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında görüş vermek.
 3. c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenilecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek ve incelemek.

Ç) Yönetmelikteki şartlara haiz olanlara, Ek 1 de yer alan kriterlere göre oluşan puan toplamına istinaden ödenecek olan nakdi yardım tutarını belirlemek.

 1. d) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
 2. e) Yardımı onaylanan bir aile hakkında yalan beyanda bulunduğu, herhangi bir suç işledikleri yahut genel kamu düzenine yahut ahlaka aykırı eylemlerde bulunduklarına dair bilgilere ulaşılır ise ailenin incelemesini tekrar yaparak değerlendirmede bulunmak ve yardımın devam edip etmeyeceğine ilişkin karar almak.

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE- 11

(1) Belediye tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre öncelikle muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınabilir.

(2) Sonradan durumunun uygun olmadığı tespit edilen ve sahte veya yanıltıcı belgeler ile sosyal yardım alanlar hakkında yasal işlem yapılır. Bu durumda olan şahısların yardımları kesilir ve verilen yardımlar kendilerinden genel hükümlere göre geri alınır.

(3) Durumunda yardım ihtiyacını ortadan kaldıracak bir iyileşme veya değişiklik olanların yardımları kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal yardımın belirlenmesi, yardım şekli ve kesilmesi

Sosyal yardımın belirlenmesi

MADDE- 12

Her yıl sosyal yardımlar için bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır. Yardımlar devamlı belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Değerlendirme Kurulu karar verir.

Nakdi yardım

MADDE- 13

(1) Belediye, Felahiye İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

(2)Yapılacak nakdi yardımların bedeli ve süresi Değerlendirme Kurulu tarafından nakdi muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(3)Nakdi yardımlar düzenli olarak verilebileceği gibi, sadece bir defaya mahsus olarak da verilebilir.

(4)Felahiye İlçesi sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel, salgın hastalık gibi afetlerden zarar görenlere, trafik iş ve benzeri kaza geçirenlere, hastalara ve engellilere; ameliyat tedavi, ilaç, medikal malzeme ve benzeri yardımlar için brüt asgari ücretin 10 katına kadar Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdi yardım yapılabilir. Bu tutarın üzerindekilere, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Başkanlık oluru ile brüt asgari ücretin 20 katına kadar nakdi yardım yapılabilir.

(5)Nakdi yardım için müracaat eden ailenin aylık geliri, brüt asgari ücretin iki katından fazla olması halinde nakdi yardım yapılmaz.

(6) Nakdi yardım yapılmasına karar verilen kişilere ödenecek tutar, nakit para, çek veya banka kartı aracılığıyla yapılabilir.

Nakdi yardım tutarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE- 14

(1) Değerlendirme Kurulu, Yönetmeliğin 6 ncı MADDE-sine uygun olarak sosyal yardım talebiyle Müdürlüğe başvuran veya başvurmuş sayılan veya Müdürlükçe resen yapılan inceleme üzerine tespit edilen ihtiyaç sahibi kişiler hakkında aşağıdaki kriterleri dikkate alarak nakdi yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

 1. a) Ailenin net geliri,
 2. b) Barınma durumu,
 3. c) Ailenin durumu ve ailede yaşayan kişilerin sayısı,

ç) Ailede okuyan öğrenci sayısı,

 1. d) Varsa engellilik, kronik rahatsızlık ve 65 yaş üzeri olma durumu,
 2. e) Başka kurumlardan alınan yardımlar,
 3. f) Taşınır ve taşınmaz mal durumu,

(2) Belediye tarafından yapılacak nakdi yardımlara ilişkin olarak oluşturulan ve bu Yönetmeliğin ekindeki Ek 1 de yer alan nakdi muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu verilen puanlar toplanır. Çıkan sonuca göre aşağıda belirtilen puanlar baz alınarak;

 1. a) 0-39 arası puan alanlara yardım uygun değil,
 2. b) 40 -75 arası puan alanlara,
 3. c) 76-100 arası puan alanlara,

ç) 101 ve üzeri puan alanlara,

Değerlendirme Kurulunca belirlenecek tutarda ve Belediye bütçesi imkanları dahilinde nakdi yardım ödenebilir.

(3) Yukarıdaki kriterlere göre yapılacak nakdi yardım bedelinin süresini belirlemeye Değerlendirme Kurulu yetkilidir.

 

Ayni yardım

MADDE- 15

(1) Felahiye İlçesi sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler, şehit ve gazi yakınları ile deprem, yangın, sel, salgın hastalık ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere; yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ile engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri medikal malzeme, çeyiz yardımı, canlı hayvan, tarımsal destekler, konut alımı, ev bakım ve onarım ve benzeri ayni yardımlar yapılabilir. (Tıbbi araç –gereç, ilaç, tekerlekli sandalye, protez araç gereçleri, koltuk değneği ve benzeri medikal yardımlarında; 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlar)

(2) Ayni yardımlar, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya başvurmuş sayılması veya Müdürlüğün resen yapacağı tespit ve rapora istinaden Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek sayı, içerik, miktar ve sürede yapılabilir.

(3) Belediye, dağıtılmak üzere alınacak ayni yardımlarda Belediye tarafından onaylanacak protokol veya Müdürlük tarafından düzenlenecek teslim tesellüm belgesi ile kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, özel sağlık kuruluşları ile işbirliğine gidebilir ve ayni  yardıma ilişkin bağışlarını kabul edebilir.

(4) Ayni yardımlar bir defada, belirli aralıklarla veya devamlı olarak yapılabilir.

(5) Ayni yardımlar, alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve benzeri aracılığıyla da yapılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı ve hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Bu sözleşmede bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetlerin bedelleri Belediye bütçesinden ödenir.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE- 16

(1) Ayni yardımdan yararlanacaklara dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar, Müdürlük personeli ve araçlarıyla en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Bu kapsamda vakıf ve dernekler, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak işbirliği, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

(2) Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

(3) Ayni yardımların alınması ve dağıtılması işlemlerinin kaydı dijital veya kâğıt ortamında yapılır. Dağıtılacak ayni yardımların Müdürlük deposu veya Müdürlükçe belirlenen başka bir yere konulması ve dağıtılması işlemleri teslim-tesellüm makbuzu veya belgesi ile yapılır.

(4) Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir. Kendisinin engelli, yaşlı, hasta ve benzeri durumda olması nedeniyle Belediyeye gelemeyecek durumda olanlar için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya akrabasına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenilmeden de evine gidilerek ayni yardımda bulunulabilir.

Aşevi

MADDE- 17

Müdürlüğe bağlı olarak aşevi faaliyetleri yürütülebilir. Aşevinde muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek üretilir.

 

Hizmet yardımları

MADDE- 18

Belediye; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerinin bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetleri, Müdürlüğün raporu ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla yerine getirebilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında; Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir.

Yardımların takibi

MADDE– 19

(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Yardımda bulunulan kişilerle ilgili bütün bilgiler kişisel nitelikteki gizli dosyalarda saklanır ve her çeşit gelişme kaydedilir.

(2) Sosyal yardımdan yararlandırılan kişinin muhtaçlık durumunun devam edip etmediği hususunun tespiti için, Müdürlük tarafından tespit ve kontrol yapılabilir.

(3) Sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiğinin tespit edilmesi halinde yardım kesilir. Muhtaçlık durumunun sona erdiği tarih ile bu hususun tespit edildiği tarih arasında verilen nakdi yardımlar genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri alınır.

(4) Nakdi yardım talebiyle müracaat edenlerin; gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya sahte belge vermesi halinde yardım kesilir ve tespit tarihine kadar verilen tüm nakdi yardımların tutarı genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri alınır. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

(5) Sosyal yardımlardan faydalanan kişinin; ölümü, muhtaçlığın kalkması veya  Felahiye İlçesi sınırları dışına taşınması halinde yardım kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve yürütme

Yürürlük

MADDE– 20

Bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE– 21

Bu Yönetmelik hükümlerini, Felahiye Belediye Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir